Рецензування

Всі статті, що публікуються у Збірнику наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація», проходять рецензування.

Рукописи, отримані редакцією, попередньо оброблюються членами редакційної колегії стосовно відповідності наданого матеріалу цілям та задачам збірника, його науковому напряму, а також відповідності підготовленого матеріалу встановленим правилам та інструкціям для авторів. У випадку позитивної попередньої оцінки рукопис направляється на рецензування одному або двом рецензентам, які є фахівцями у відповідній науковій галузі.

Збірник практикує процедуру рецензування “single-blind peer review”: рецензенти володіють інформацією щодо авторів рукопису, а авторам редакція не повідомляє відомості стосовно тих, хто рецензує їх роботу.

Рукопис може бути відхилений редакцією без рецензування у випадку:

Після рецензування редакційна колегія на підставі рекомендації рецензента (рецензентів) приймає одне з наступних рішень:

  • прийняти до публікації у представленій авторами формі;
  • опублікувати після несуттєвих коректив;
  • направити рукопис авторам на переробку (потрібні суттєві виправлення і корективи, після яких публікація може стати можливою);
  • відхилити рукопис, але вказати авторам, що після суттєвої переробки рукопис може бути знову представлений на розгляд редакції;
  • відхилити рукопис без надання можливості переробки (як правило, якщо відсутні ознаки актуальності теми роботи для розвитку відповідної галузі науки, у випадках концептуальних наукових помилок, повної відсутності елементів наукової новизни і практичного значення, у разі виявлення плагіату).